การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม

Posted: February 24, 2012 in Uncategorized

17.1 การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม

การถ่ายทอดยีนส์และโครโมโซม
สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่แต่ละชนิดประกอบขึ้นด้วยเพศที่แตกต่างกันคือเพศผู้และเพศเมีย ลูกที่เกิดขึ้นจะพัฒนามาจากเซลล์ที่เกิดจากเซลล์พิเศษของแพศผู้คือ สเปิร์ม และเซลล์พิเศษของเพศเมียคือเซลล์ไข่ มารวมตัวกันเป็นไซโกต โดยกระบวนการสืบพันธ์ ดังนั้นยีนส์จากพ่อและแม่น่าจะมีการส่งถ่ายสู่ลุกด้วยกระบวนการดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่17นับตั้งแต่มีการ สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศ์เห็นการรวมตัวกันของสเปิร์มและเซลล์ไข่ของกบและหอยเม่น

ต่อมาเมื่อมีการค้นพบสีย้อมนิวเครียสในปีพ.ศ.2423จึงพบว่าในนิวเครียสมีลักษณะเป็นเส้นเรียกว่าโครโมโซมสียอมดังกล่าวทำให้นัวิทยาศาสตร์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมขณะที่มีการแบ่งเซลล์และทำให้รู้จักการแบ่งเซลล์2ลักษณะคือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ซึ่งพบว่ากระบวนการนี้เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีโครโมโซมเหมือนกันทั้งหมด ดังภาพที่17-1ก.และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่มีผลทำให้เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น(harloid cell)ดังภาพที่17-1ข.

 

 

          วอลเตอร์ ซัตตัน เป็นบุคคลแรกที่เสนอทฤษฏีโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยเสนอว่าสิ่งที่เรียกว่าแฟกเตอร์จากข้อเสนอของเมนเดลซึ่งต่อมาเรียกว่า ยีน นั้นน่าจะอยู่บนโครโมโซมเพราะมีเหตุการหลายอย่างที่ยีนและโครโมโซมมีความสอดคล้องกันดังนี้

1.ยีนมี2ชุดและโครโมโซมก็มี2ชุด
2.ยีนและโครโมโซมสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน
3.ขณะที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสโครโมโซมมีการเข้าคู่กัน และต่างแยกจากกันไปยังเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นคนละเซลล์ ซึ่งลักษณะเดืยวกันนี้ก็เกิดขึ้นได้กับยีน โดนมีการแยกตัวของโอลลีลทั้ง2ไปยังเซลล์สืบพันธุ์
4.การแยกตัวของโครโมโซมที่เป็นคู่กันไปยังขั้วเซลล์ในขณะที่มีการแบ่งเซลล์แต่ละคู่นั้นดำเนินไปอย่างอิสระเช่นเดียวกับการแยกตัวของแต่ละแอลลีลไปยังเซลล์สืบพันธุ์
5.ขณะเกิดการสืบพันธุ์ การรวมของเซลล์ไข่และสเปิร์มเกิดเป็นไซโกตเป็นไปอย่างซุ่ม ทำให้เกิดการรวมกันของชุดโครโมโซมจากเซลล์ไข่และสเปิร์มเป็นไปอย่างสุ่มด้วยซึ่งเหมือนกับการที่ชุดของแอลลีลที่เกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกลับมารวมกันอีกครั้งกับแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ เมื่อมีการสืบพันธุ์ก็เป็นไปอย่างสุ่มเช่นกัน
6.ทุกเซลล์ที่พัฒนามาจากไซโกตจะมีโครโมโซมครึ่งหนึ่งจากแม่และอีกครึ่งหน่งจากพ่อ ซึ่งยีนครึ่งหนึ่งก็มาจากแม่และอีกครึ่งหนี่งก็มาจากพ่อเช่นกัน ทำให้ลูที่เกิดมามีลักษณะแปรผันไปจากพ่อและแม่

อ่างอิง
http://www.thaigoodview.com/node/33849

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s